Spracovanie osobných údajov

Pravidlá ochrany súkromia a cookies/

1. Úvod

1.1 Zaviazali sme sa chrániť súkromie návštevníkov a zákazníkov našich webových stránok; v týchto pravidlách vysvetľujeme, ako budeme spravovať vaše osobné údaje.

1.2 Tieto pravidlá sa uplatňujú tam, kde konáme ako správca údajov vo vzťahu k vašim osobným údajom. Inými slovami, kde určujeme účel a prostriedky spracovania týchto osobných údajov.

1.3 Na našich webových stránkach používame tzv.“cookies“. Pokiaľ tieto cookies nie sú nevyhnutne potrebné pre poskytovanie našich webových stránok a služieb, požiadame vás, aby ste súhlasili s používaním cookies pri prvom návšteve našej webovej stránky.

1.4 V týchto pravidlách sa označenie "my", "nám" a "naše" vzťahuje na spoločnosť KREŽ, s.r.o .. Viac informácií o nás nájdete v časti 13.

2. Ako používame Vaše osobné údaje

2.1 V tejto časti 2 stanovujeme: (a) všeobecné kategórie osobných údajov, ktoré môžeme spracovať; (b) účely, na ktoré môžeme spracovávať osobné údaje; a (c) právne základy spracovania.

2.2 Môžeme spracovávať údaje o používaní našich webových stránok a služieb ("údaje o používaní"). Údaje o používaní môžu zahŕňať vašu IP adresu, geografickú polohu, typ a verziu prehliadača, operačný systém, referenčný zdroj, dĺžku návštevy, zobrazenia stránok a navigačné cesty webových stránok, ako aj informácie o časovaní, frekvencii a vzore používania služby. Zdroj údajov o používaní je náš sledovací systém na analýzu. Tieto údaje o používaní môžu byť spracované na účely analýzy používania webových stránok a služieb. Právnym základom tohto spracovania je súhlas.

2.3 Môžeme spracovať údaje vášho účtu ("údaje o účte"). Údaje účtu môžu obsahovať vaše meno a e-mailovú adresu. Zdrojom údajov o účte ste vy. Údaje o účte môžu byť spracované na účely prevádzky našich webových stránok, poskytovania našich služieb, zabezpečenia bezpečnosti našich webových stránok a služieb, udržiavania záloh našich databáz a komunikácie s Vami. Právnym základom pre toto spracovanie je vykonanie zmluvy medzi Vami a nami a / alebo vykonaním krokov na Vašu žiadosť o uzatvorenie takejto zmluvy.

2.4 Môžeme spracovávať informácie obsiahnuté v akomkoľvek dotazovaní, ktorý nám poskytnete, pokiaľ ide o tovar a / alebo služby ("údaje z dotazov"). Údaje z dotazov môžu byť spracované na účely ponúkania, predaja a predaja príslušného tovaru a / alebo služieb. Právnym základom tohto spracovania je súhlas.

2.5 Môžeme spracovávať informácie týkajúce sa našich vzťahov so zákazníkmi vrátane kontaktných informácií o zákazníkoch ("údaje o vzťahu so zákazníkmi"). Údaje o zákazníckych vzťahoch môžu obsahovať vaše meno, zamestnávateľ, pracovný názov alebo úlohu, kontaktné údaje a informácie obsiahnuté v komunikácii medzi nami a vami alebo Vašim zamestnávateľom. Zdrojom údajov o zákazníckych vzťahoch ste vy alebo váš zamestnávateľ. Údaje o vzťahu so zákazníkmi môžu byť spracované na účely riadenia našich vzťahov so zákazníkmi, komunikácie so zákazníkmi, vedenia záznamov o tejto komunikácii a propagácie našich produktov a služieb pre zákazníkov. Právnym základom tohto spracovania sú naše legitímne záujmy, a to správne riadenie našich vzťahov so zákazníkmi.

2.6 Môžeme spracovávať informácie týkajúce sa transakcií vrátane nákupov tovaru a služieb, ktoré ste uzavreli s nami a / alebo prostredníctvom našich webových stránok ("údaje o transakciách"). Údaje o transakciách môžu obsahovať vaše kontaktné údaje, údaje o vašej karte a údaje o transakcii. Údaje o transakciách môžu byť spracované na účely dodania nakúpeného tovaru a služieb a vedenie riadnych záznamov o týchto transakciách. Právnym základom pre toto spracovanie je vykonanie zmluvy medzi vami a nami a / alebo vykonaním krokov na základe Vašej žiadosti na uzatvorenie takejto zmluvy a našich oprávnených záujmov, a to riadnej správy našich webových stránok a podnikania.

2.7 Môžeme spracovávať informácie, ktoré nám poskytnete za účelom odberu našich e-mailových upozornení a / alebo bulletinov ("oznamovacie údaje"). Oznamovacie údaje môžu byť spracované na účely zasielania príslušných upozornení a / alebo bulletinov. Právnym základom tohto spracovania je súhlas.

2.8 Môžeme spracovávať informácie obsiahnuté v alebo týkajúce sa každej komunikácie, ktorú nám pošlete ("korešpondenčné údaje"). Dáta korešpondencie môžu obsahovať komunikačný obsah a meta údaje spojené s komunikáciou. Naše webové stránky vygenerujú metadáta súvisiace s komunikáciou prostredníctvom kontaktných formulárov webových stránok. Údaje o korešpondencii môžu byť spracované na účely komunikácie s Vami a vedenia záznamov. Právnym základom tohto spracovania sú naše legitímne záujmy, a to správna správa našich webových stránok a podnikania a komunikácia s používateľmi.

2.9 Môžeme spracovať akékoľvek vaše osobné údaje uvedené v týchto pravidlách, ak je to potrebné na vytvorenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, či už v súdnom konaní alebo v správnom alebo mimosúdnom konaní. Právnym základom tohto spracovania sú naše legitímne záujmy, a to ochrana a presadzovanie našich zákonných práv, Vaše zákonné práva a zákonné práva iných.

2.10 Môžeme spracovať akékoľvek vaše osobné údaje uvedené v týchto pravidlách, ak je to potrebné na účely získania alebo udržania poistného krytia, riadenia rizík alebo získavania odborných rád. Právnym základom tohto spracovania sú naše legitímne záujmy, a to riadna ochrana nášho podnikania pred rizikami.

2.11 Okrem špecifických účelov, na ktoré môžeme spracovať Vaše osobné údaje uvedené v tejto časti 2, môžeme spracovať aj akékoľvek Vaše osobné údaje, ak je takéto spracovanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorou sme vystavení, alebo na to, chrániť svoje životné záujmy alebo životné záujmy inej fyzickej osoby.

3. Poskytovanie Vašich osobných údajov iným osobám

3.1 Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť našim poisťovateľom a / alebo profesionálnym poradcom, pokiaľ je to primerane potrebné na účely získania alebo udržania poistného krytia, riadenia rizík, získania odborného poradenstva alebo zriadenia, výkonu alebo obrany právnych nárokov, či už v súdnom konaní alebo v správnom alebo mimosúdnom konaní.

3.2 Finančné transakcie súvisiace s našimi webovými stránkami a službami sú spracovávané našimi poskytovateľmi platobných služieb, PayPal. Údaje o transakciách zdieľame s našimi poskytovateľmi platobných služieb iba v rozsahu potrebnom na spracovanie vašich platieb, vrátenie takýchto platieb a zaoberanie sa sťažnosťami a otázkami týkajúcimi sa týchto platieb a refundácií. Informácie o zásadách a postupoch ochrany osobných údajov poskytovateľov platobných služieb nájdete na stránke https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-full.

3.3 Okrem špecifických zverejnení osobných údajov uvedených v tejto časti 3 môžeme zverejniť vaše osobné údaje, ak je takéto zverejnenie nevyhnutné na dodržanie zákonnej povinnosti, ktorou sme vystavení, alebo na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo životne dôležitých záujmov inej fyzickej osoby. Vaše osobné údaje môžeme zverejniť aj vtedy, ak je takéto zverejnenie nevyhnutné na zistenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, či už v súdnom konaní alebo v správnom alebo mimosúdnom konaní.

4. Uchovávanie a mazanie osobných údajov

4.1 Táto časť 4 stanovuje naše pravidlá a postup uchovávania údajov, ktorých cieľom je pomôcť zabezpečiť, aby sme dodržiavali naše zákonné povinnosti týkajúce sa uchovávania a vymazania osobných údajov.

4.2 Osobné údaje, ktoré spracovávame na akýkoľvek účel alebo účely, sa nesmú uchovávať dlhšie, než je potrebné na tento účel alebo na tieto účely.

4.3 Vaše osobné údaje si ponecháme nasledovne: (a) transakčné a korešpondenčné údaje sa uchovajú po dobu minimálne 2 rokov od dátumu nákupu a maximálne po dobu 5 rokov od dátumu nákupu. (b) údaje o účte sa uchovajú po dobu minimálne 1 roka od posledného dátumu prihlásenia a maximálne 2 roky od posledného dátumu prihlásenia.

4.4 V niektorých prípadoch nie je možné vopred špecifikovať obdobia, za ktoré sa vaše osobné údaje budú uchovávať. V takýchto prípadoch určíme dobu uchovávania na základe nasledujúcich kritérií: (a) doba uchovávania osobných údajov bude stanovená na základe právnych požiadaviek na archiváciu právnych dokumentov, ako sú napríklad faktúry.

4.5 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto časti 4 si môžeme ponechať vaše osobné údaje, ak je takéto uchovávanie nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti, ktorou sme vystavení, alebo pre ochranu vašich životných záujmov alebo životných záujmov inej fyzickej osoby.

5. Zmeny

5.1 Tieto pravidlá môžeme z času na čas aktualizovať zverejnením novej verzie na našich webových stránkach.

5.2 Príležitostne by ste mali túto stránku skontrolovať, aby ste boli spokojní s akýmikoľvek zmenami v týchto pravidlách.

6. Vaše práva

6.1 V časti 6 sú zhrnuté práva, ktoré máte podľa zákona o ochrane údajov. Niektoré práva sú zložité a nie všetky podrobnosti boli zahrnuté do našich súhrnov. Preto by ste si mali prečítať príslušné zákony a usmernenia regulačných orgánov o úplnom vysvetlení týchto práv.

6.2 Vaše základné práva podľa zákona o ochrane údajov sú: (a) právo na prístup k osobným údajom; (b) právo na opravu; (c) právo na vymazanie; (d) právo na obmedzenie spracovania; (e) právo namietať proti spracovaniu; (f) právo na prenos údajov; (g) právo sťažovať sa orgánu dohľadu; a (h) právo na odvolanie súhlasu.

6.3 Máte právo na potvrdenie, či spracovávame vaše osobné údaje a kde máme, prístup k osobným údajom spolu s určitými ďalšími informáciami. Tieto doplňujúce informácie zahŕňajú podrobnosti o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov a osobách, ktoré sú príjemcami osobných údajov. Poskytovanie práv a slobôd ostatných nie je ovplyvnené, poskytneme vám kópiu vašich osobných údajov. Prvá kópia bude poskytnutá bezplatne, ale ďalšie kópie môžu byť predmetom primeraného poplatku. Prístup k osobným údajom môžete získať na adrese https://www.monk.sk/moj-ucet/ po prihlásení na našu webovú stránku.

6.4 Za určitých okolností máte právo na vymazanie vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu. Tieto okolnosti zahŕňajú: osobné údaje už nie sú potrebné vo vzťahu k účelom, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; odoberiete súhlas so spracovaním na základe súhlasu; namietate proti spracovaniu podľa určitých pravidiel platného práva na ochranu údajov; spracovanie je určené na účely priameho marketingu; a osobné údaje boli neoprávnene spracované. Existujú však vylúčenia práva na vymazanie. Všeobecné vylúčenia sa zahŕňajú tam, kde je potrebné spracovanie: na uplatňovanie práva na slobodu prejavu a informácií; dodržiavanie zákonnej povinnosti; alebo na vznik, výkon alebo obranu právnych nárokov.

6.5 Za určitých okolností máte právo obmedziť spracovanie vašich osobných údajov. Tieto okolnosti sú: spochybňujete presnosť osobných údajov; spracovanie je nezákonné, ale vylučujete vymazanie; už nepotrebujeme osobné údaje na účely nášho spracovania, ale požadujete osobné údaje na zriadenie, výkon alebo obranu právnych nárokov; a vy ste namietali proti spracovaniu, až do overenia tejto námietky. Ak je spracovanie na tomto základe obmedzené, môžeme naďalej uchovávať vaše osobné údaje. Budeme ju však spracovávať inak: s vaším súhlasom; na vytvorenie, výkon alebo obranu právnych nárokov; na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby; alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

6.6 Máte právo vzniesť námietky proti spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, ale iba v rozsahu, v akom je právnym základom na spracovanie, že spracovanie je nevyhnutné pre: plnenie úlohy vykonanej v verejného záujmu alebo pri výkone akéhokoľvek úradného orgánu, ktorý nám bol zverený; alebo na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme na základe nás alebo tretej strany. Ak takúto námietku urobíte, prestaneme spracovávať osobné informácie, pokiaľ nemôžeme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevyšujú vaše záujmy, práva a slobody, alebo spracovanie je na vytvorenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

6.7 Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (vrátane profilovania na účely priameho marketingu). Ak takúto námietku urobíte, prestaneme spracovávať vaše osobné údaje na tento účel.

6.8 Pre zväčšenie rozsahu, v akom je právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov, potrebujeme: (a) súhlas; alebo (b) spracovanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, v ktorej ste jednou zo zmluvných strán, alebo na vykonanie krokov na základe vašej žiadosti pred uzatvorením zmluvy, a takéto spracovanie sa uskutočňuje automatizovanými prostriedkami, máte právo prijať vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte. Toto právo sa však neuplatňuje, ak by to nepriaznivo ovplyvnilo práva a slobody iných.

6.9 Ak sa domnievate, že naše spracovanie vašich osobných údajov porušuje zákony na ochranu údajov, máte zákonné právo podať sťažnosť na orgán dohľadu zodpovedný za ochranu údajov. Môžete tak urobiť v členskom štáte EÚ vášho obvyklého pobytu, pracoviska alebo miesta údajného porušenia.

6.10 Pre rozšírenie rozsahu spracovania, v akom je právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov súhlasom, máte právo kedykoľvek odobrať tento súhlas. Odstúpenie nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania pred odobratím.

6.11 Môžete uplatniť akékoľvek vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom prostredníctvom písomného oznámenia.

7. Osobné údaje detí

7.1 Naše webové stránky a služby sú zamerané na osoby staršie ako 13 rokov.

7.2 Ak máme dôvod domnievať sa, že v našich databázach uchovávame osobné údaje o osobe vo veku nižšom ako 13 rokov, odstránime tieto osobné údaje.

8. Aktualizácia informácií

8.1 Prosíme, dajte nám vedieť, či osobné informácie, ktoré máme o vás, musia byť opravené alebo aktualizované.

9. Informácie o cookies

9.1 Cookie je súbor obsahujúci identifikátor (reťazec písmen a čísel), ktorý posiela webový server do webového prehliadača a je uložený prehliadačom. Identifikátor sa potom pošle späť na server vždy, keď prehliadač požiada o stránku zo servera.

9.2 Súbory cookie zvyčajne neobsahujú žiadne informácie, ktoré osobne identifikujú používateľa, ale osobné informácie, ktoré ukladáme o vás, môžu byť prepojené s informáciami uloženými v cookies.

10. Cookies, ktoré používame

10.1 Používame cookies na nasledujúce účely: (a) overovanie - používame súbory cookie na identifikáciu vás pri návšteve našich webových stránok a počas navigácie na našich webových stránkach; (b) stav - pomocou cookies nám pomôžeme určiť, či ste prihlásení na naše webové stránky; (c) nákupný košík - počas prechodu na naše webové stránky používame cookies na udržanie stavu vášho nákupného košíka; (d) personalizácia - cookies používame na ukladanie informácií o vašich preferenciách a na prispôsobenie nášho webu pre vás; (e) bezpečnosť - cookies používame ako súčasť bezpečnostných opatrení používaných na ochranu používateľských účtov vrátane prevencie podvodného používania prihlasovacích údajov a na ochranu našich webových stránok a služieb vo všeobecnosti; (f) analýza - pomocou cookies pomáhame analyzovať využitie a výkon našich webových stránok a služieb; a (g) Súhlas cookie - cookies používame na ukladanie vašich preferencií vo vzťahu k používaniu súborov cookie všeobecnejšie.

11. Cookies používané našimi poskytovateľmi služieb

11.1 Naši poskytovatelia služieb používajú súbory cookie a tieto cookies môžu byť uložené vo vašom počítači pri návšteve našich webových stránok.

11.2 Na analýzu používania našich webových stránok používame službu Google Analytics. Služba Google Analytics zhromažďuje informácie o používaní webových stránok prostredníctvom súborov cookie. Zhromaždené informácie týkajúce sa našich webových stránok sa používajú na vytváranie prehľadov o používaní našich webových stránok. Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na adrese: https://www.google.com/policies/privacy/ .

12. Spravovanie cookies

12.1 Väčšina prehliadačov vám umožňuje odmietnuť prijať súbory cookie a odstrániť súbory cookie. Metódy na ich vykonávanie sa líšia v závislosti od prehliadača a od verzie. Môžete však získať aktuálne informácie o blokovaní a mazaní súborov cookie prostredníctvom týchto odkazov:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); a (f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

12.2 Blokovanie všetkých súborov cookie bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých webových stránok.

13. Naše údaje

13.1 Túto webstránku vlastní a spravuje spoločnosť KREŽ, s.r.o.

13.2 Naše hlavné sídlo spoločnosti je na adrese: SNP 89/175, 06101 Spišská Stará Ves, Slovenská republika

13.3 Môžete nás kontaktovať prostredníctvom:

(a) pošty na adresu uvedenej v bode: 13.2;

(b) použitím kontaktného formulára na stránke;

(c) telefonicky na telefónnom čísle uvedenom na stránke;

(d) emailom na emailovú adresu uvedenú na stránke.

Navigácia

Nastavenia

Vytvorte si účet ak si chcete uložiť obľúbené položky.

Prihlásiť sa